Cases

 

Evaluering af det danske lodssmarked 2014-2017 herunder DanPilots økonomi Evalueringen skal belyse effekterne af en række af de ændringer, der blev vedtaget i 2014. Evalueringen dækker over en række delanalyser:

  1. Udviklingen i konkurrencesituationen på det danske lodsmarked
  2. Prisudviklingen på lodsydelser i danske farvande
  3. Udviklingen i lodsanvendelsen i danske farvande
  4. Udviklingen i DanPilots økonomi

Kunde: Søfartsstyrelsen, 2018

Sektoranalyse af danske havne De danske erhvervshavne er vigtige knudepunkter for transport og erhverv i Det Blå Danmark. En faldende godsmængde er fra havnenes side imødegået med stigende omsætning fra andre kommercielle aktiviteter herunder eksempelvis areal leje og off-shore aktiviteter. Havnene blander netop forskellige aktiviteter i deres virke, og som infrastruktur kan havnene betragtes som offentlige gode med væsentlige positive eksternaliteter, der konkret kan give anledning til erhvervsmæssig udvikling i oplandet. Projektet, der blev gennemført sammen med Struensee undersøger en række potentielle udfordringer for sektoren: Er der reelt en overkapacitet blandt de danske erhvervshavne i dag? Sker der reelt overinvestering som følge af kommunernes ønske om at udvikle netop deres kommune? Eller skyldes en eventuel overinvestering, at governance-forholdene for de forskellige organisationsformer er forskellige og ikke til fulde hensigtsmæssige?

Kunde: Transportministeriet, 2017

Udvikling af maritime innovationsprojekter Screening, vurdering og udvikling af Maersk Drilling Silicon Villa innovations initiativer. I samarbejde med KRING INNOVATION har vi medvirket til Maersk Drillings opbygning af innovationskapabiliteter, herunder en governance model til styring og prioritering af diverse innovationstiltag.

Kunde: Maersk Drilling

Evaluering af Offshoreenergy.dk’s innovationsprojekter Evalueringen belyser effekten af Offshorenergy.dk’s innovationsprojekter gennem analyse af de konkrete innovationsaktiviteter og sammenhængen til de ønskede effektmål forbedret konkurrenceevne og vækst. Evalueringen indeholder interviews med deltagende virksomheder og de centrale partnere fra offshorenergy.dk. Samlet set giver evalueringen et vigtigt beslutningsgrundlag til beslutningstagere om støttekroner giver den fornødne værdi og om der kan identificeres forbedringsmuligheder (mere innovation for pengene).

Kunde: Offshoreenergy.dk

Konsekvensanalyse af selvstyrets evt. hjemtagelse af søfartsområdet Blue Consulting gennemfører pt. En analyse for Grønlands Selvstyre, der beskriver forskellige fordele og ulemper ved forskellige scenarier. De belyste scenarier er:
Scenarie a – den nuværende model – status quo
Scenarie b – delvis hjemtagelse
Scenarie c – fuld hjemtagelse.
Analysen har til formål at give grønlandske beslutningstagere et solidt beslutningsgrundlag for fremtidig vækst og udvikling af Grønlands blå sektor.

Kunde: Det Grønlandske Selvstyre, 2016

Organisationsevaluering af EMSA Blue Consulting gennemfører sammen med Rambøll en evaluering af EMSA. Op mod EMSAs strategi og bestyrelsens målsætninger vurderes EMSAs performance ift. Organisatoriske enheder og deres forskellige aktiviteter. Formålet med projektet er at give bestyrelsen et styringsgrundlag ift. Fortsat effektivisering og kvalitetsforbedringer af EMSAs virkeområder.

Kunde: EMSA – Europæiske Agentur for Maritim Sikkerhed, 2016

Vækst, konkurrence og rammevilkårs analyse for Danske havne – en såkaldt nabotjek-screening af danske havnes konkurrencevilkår Blue Consulting har i samarbejde med COWI udarbejdet en komparativ analyse af danske havnes rammevilkår for drift og investeringer sammenlignet med regler og praksisvilkår i forhold til Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Polen.

Kunde: Danske Havne, 2015 – igangværende

Skibsfartens økonomiske betydning for Danmark Blue Consulting har i samarbejde med COWI udarbejdet en analyse af skibsfarten i Danmark og modellering af scenarier for DIS og tonnageskat og dets effekter på Dansk økonomi samt analyse af valutaindtjeningen i skibsfarten og dens effekt på rentedannelsen i Danmark. Analysen indeholder skibsfartens økonomiske fingeraftryk, skibsfarten som driver for den maritime klynge, scenarieanalyser, benchmarks og sammenligninger med andre lande.

Kunde: Rederiforeningen, 2015 – igangværende

Ny strategi for Vejle Havn Blue Consulting (underrådgiver) har sammen med COWI udviklet en ny strategi for Vejle Havn. Implementeringsplanen er et 3-årigt turn around forløb, der sætter fokus på en række strategiske indsatser, der vil professionalisere og optimere drift, kundeservice og ledelse. Nøgleord er markedsanalyser og benchmarks, strategisk analyse og diagnose, strategiudvikling og implementering, handleplan og implementering.

Kunde: Vejle Havn, 2015 – igangværende